مبلمان ضروری برای هر خانه

جهت استفاده طولانی مدت و بهینه از مبلمان رعایت چند نکته ضروری می باشد.
شما را قویاً به خواندن مطالب و دستورالعملهای زیر جهت استفاده طولانی مدت
و مطمئن از محصولات توصیه می نماییم :
1. محصول را به غیر از کاربرد مصرفی خود مورد استفاده قرارندهید .
2. سطحی که محصول روی آن گذاشته می شود باید صاف و خشک باشد.
3. در زمان تعویض منزل و یا تغییر محل محصول ؛ آن را بر روی زمین نکشید
4. از ضربه خوردن به آن جلوگیری کنید.
5. محصول را از مکانهای مرطوب ونمناک و گرد و غبار و معرض نور آفتاب دور نگه دارید.
6. از نشستن و یا ایستادن روی دسته کاناپه ها و پشت محصول خودداری نمایید.

خرید تخت خواب مناسب شما

جهت استفاده طولانی مدت و بهینه از مبلمان رعایت چند نکته ضروری می باشد.
شما را قویاً به خواندن مطالب و دستورالعملهای زیر جهت استفاده طولانی مدت
و مطمئن از محصولات توصیه می نماییم :
1. محصول را به غیر از کاربرد مصرفی خود مورد استفاده قرارندهید .
2. سطحی که محصول روی آن گذاشته می شود باید صاف و خشک باشد.
3. در زمان تعویض منزل و یا تغییر محل محصول ؛ آن را بر روی زمین نکشید
4. از ضربه خوردن به آن جلوگیری کنید.
5. محصول را از مکانهای مرطوب ونمناک و گرد و غبار و معرض نور آفتاب دور نگه دارید.
6. از نشستن و یا ایستادن روی دسته کاناپه ها و پشت محصول خودداری نمایید.

اصول نگهداری مبلمان

جهت استفاده طولانی مدت و بهینه از مبلمان رعایت چند نکته ضروری می باشد.
شما را قویاً به خواندن مطالب و دستورالعملهای زیر جهت استفاده طولانی مدت
و مطمئن از محصولات توصیه می نماییم :
1. محصول را به غیر از کاربرد مصرفی خود مورد استفاده قرارندهید .
2. سطحی که محصول روی آن گذاشته می شود باید صاف و خشک باشد.
3. در زمان تعویض منزل و یا تغییر محل محصول ؛ آن را بر روی زمین نکشید
4. از ضربه خوردن به آن جلوگیری کنید.
5. محصول را از مکانهای مرطوب ونمناک و گرد و غبار و معرض نور آفتاب دور نگه دارید.
6. از نشستن و یا ایستادن روی دسته کاناپه ها و پشت محصول خودداری نمایید.